Mindenkire vonatkozó pályázatok

Általános bevezető

Az ELTE pályázatainak nagy részét a Neptunban, az Ügyintézés, Kérvények fül alatt lehet leadni. Az egyetemi szintű pályázatok bírálásában, a döntés előkészítésében a HÖK aktívan részt vesz, de a végső döntést a fele részben közalkalmazottakból álló Egyetemi Hallgatói Szociális és Ösztöndíjbizottság hozza. Kari pályázatok esetén hasonlóan közreműködik a hallgatói önkormányzat, a döntést pedig a Kari Ösztöndíjbizottságok hozzák.

A pályázatok közzététele a pályázat kezdete előtt 30 nappal történik meg.

A tanulmányi ösztöndíjakról a tanulmányi leírásban olvashatsz majd.

A friss pályázatokról az alábbi honlapon tájékozódhatsz.

Rendszeres szociális támogatás
A támogatás a hallgató szociális helyzete alapján, egy félévre biztosított, havonta folyósított juttatás, mely a hallgató által beadott pályázat útján igényelhető. A pályázatok értékelése pontrendszer alapján történik – vagyis támogatásban az részesülhet, akinek a beküldött pályázata alapján kapott pontjai meghaladják az adott félév jogosultsági minimumponthatárát. A szociális helyzet megítélésekor figyelembe vesszük a hallgató lakhatási körülményeit, az állandó lakcím távolságát, a hallgatóval egy háztartásban élők jövedelmét, egészségügyi állapotát stb. Ha a minimumpontszámot eléri, kiemelt összeget kaphat, aki fogyatékossággal élő vagy egészségi állapota miatt rászorult; halmozottan hátrányos helyzetű; családfenntartó; nagycsaládos; árva; hátrányos helyzetű; gyámsága nagykorúsága miatt szűnt meg vagy félárva.

Rendkívüli szociális támogatás
A rendkívüli szociális támogatás a szociális helyzet váratlan romlásának enyhítésére folyósított egyszeri juttatás. Rendkívüli szociális eseménynek minősül az odaítélés szempontjából minden, a hallgató, illetőleg a családja anyagi körülményeit váratlanul, átmenetileg kedvezőtlenül befolyásoló esemény, különösen a gyerekszületés, a haláleset, a munkanélkülivé válás, a súlyos baleset vagy a vagyoni kár. Rendkívüli szociális támogatásban a hallgató kérelme alapján részesülhet.

Alaptámogatás
Az ösztöndíj egy egyösszegű támogatást jelent, mely pályázat útján igényelhető. Alaptámogatásra jogosult lehet, aki fogyatékossággal élő vagy egészségi állapota miatt rászorult; halmozottan hátrányos helyzetű; családfenntartó; nagycsaládos; árva; hátrányos helyzetű; gyámsága nagykorúsága miatt szűnt meg vagy félárva. Pályázni a beiratkozást követő első félév elején lehetséges, a pályázat a rendszeres szociális támogatás pályázati rendszerébe került beépítésre.

Párhuzamos képzés kompenzációja
A párhuzamos képzés kompenzációja azoknak a hallgatóknak szól, akik egyszerre több szakot végeznek az ELTE-n. Az a hallható részesülhet ebben az ösztöndíjban, aki az Egyetemen egyszerre vesz részt legalább egy teljes idejű, valamint minden, a pályázatban résztvevő képzésén aktív korábbi rendszerű egyetemi és főiskolai képzés, alap-, mester- és osztatlan képzés, felsőoktatási szakképzés, felsőfokú szakképzés valamelyikében, melyből legalább egyiken költségtérítéses vagy önköltséges. A pályázatnál szociális és tudományos, szakmai, tanulmányi szempontokat vesznek figyelembe. Az ösztöndíjban részesülő hallgató az önköltséges képzés költségének bizonyos százalékát kapja vissza.

Erasmus+ kiegészítő támogatás
A támogatás segítséget nyújt azoknak a hallgatóknak, akik az Erasmus+ programban résztanulmányokat folytatnak. A támogatás megítélésekor figyelembe vesszük a nyelvi kompetenciákat, a szociális hátteret és egyéb pályázatok igénybevételét is.

Sportösztöndíj
Az ösztöndíj célja, hogy a sporttevékenységet szervező, edzői és sportkoordinátori feladatokat ellátó hallgatókat tevékenységükben támogassa. Az ösztöndíjat egy évre lehet elnyerni. A pályázatot nyert hallgatóknak kötelességük a csapatok toborzása, edzések szervezése, aktív részvétel a sportterülethez kapcsolódó sporteseményeken, együttműködés a Budapesti Egyetemi Atlétikai Clubbal stb.

Tudományos pályázatok
A tudományos pályázatok célja, hogy a tantervi követelményeken túlmutató tudományos tevékenységet végző hallgatók ösztöndíjban részesülhessenek. A pályázatokkal a tudományos eredményeket, egy konefernciaszervezés vagy tanulmányút költségeit lehet megpályázni, vagy kiváló tudományos eseményekkel lehet díjat nyerni.

Közéleti ösztöndíj
Közéleti ösztöndíjat a hallgatói és doktorandusz önkormányzat választott tisztségviselője, a tisztség betöltésének idejére, valamint az egyetemi vagy kari közéletben kiemelkedő, a tantervi követelményeken túlmutató tevékenységet végző hallgató kaphat. A választott tisztségviselők ösztöndíjairól az adott szervezeti egység küldöttgyűlése dönt.

A kari ösztöndíjakról az alábbi elérhetőségeken tájékozódhatsz a pályázatok fül alatt:
Bölcsészettudományi Kar
Informatikai Kar
Pedagógiai és Pszichológiai Kar
Tanító- és Óvóképző Kar
– Társadalomtudományi Kar
Természettudományi Kar